BSNL TTA ONLINE TEST RESULT DIGITAL ELECTRONICS 1


YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF ONLINE TEST TTA DIGITAL ELECTRONICS 1
FROM PAGE SOLUTION AND RESULTS(ONLINE TEST TTA)

FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE %
 SCORE
(OUTOF25)
 RESULT
 
Narendra
irshad
vikas
ramukumar
rohit
rathna
Narendra
murali
anil
sri
dev
Ajay
balu
G
Amar
the
aman
munna
Bishesar
Vedant
Vinod
anurag
Priya
kk
bapi
Sapna
Rahul
PRADEEP
jay
nitesh
sri
parmar
Greeshma
VK
aamna
BARUN
BARUN
abhishek
vishal
Vikalp
Kumar
sudhir
VIJAYANAND
Manoj
pardeep
akshay
r
alok
ABHINAVESH
sujit
usman
shubham
shaashank
rajan
kunal
rahul
ritesh
hhhs
Balaram
D
PRATEEK
Chetan
hhhs
Keshav
radhika
Pooja
kapil
shubham
dipak
jay
krishna
lalit
sahil
Shrini
sathish
barun
Mradul
bala
Kanishk
gayari 
paulkar 
boddapu 
kumar 
gayari 
krishna 
vani 
Verma 
subramanyam 
Ramanj 
Das 
bro 
kumar 
Verma 
Mishra 
Giri 
saxena 
Srivastav 
bose 
Shende 
Gupta 
verma 
yadav 
vani 
jigi 
maahin 
DASGUPTA 
DASGUPTA 
singh 
Gaurav 
singh 
CHAUDHARY 
mor 
kumar 
kumar 
jha 
singh 
kumar 
singh 
kumar 
kaushik 
singh patel 
Tripathy 
ghha 
Kumar 
Deepak 
yadav 
jana 
shanker prasad 
yadav 
kumar 
Srivastava 
jha 
Singh 
SWAMI 
85
42
10
30
35
50
35
60
60
85
25
45
36
70
45
32
90
50
67
37
45
70
40
40
37
60
46
56
52
65
53
56
30
52
60
100
70
60
36
75
70
33
41
61
81
20
55
60
35
70
51
62
60
42
69
65
70
100
68
64
2
65
56
38
22
33
50
42
30
25
65
41
37
53
35
34
42
56
20
21.25
10.5
2.5
7.5
8.75
12.5
8.75
15
15
21.25
6.25
11.25
9
17.5
11.25
8
22.5
12.5
16.75
9.25
11.25
17.5
10
10
9.25
15
11.5
14
13
16.25
13.25
14
7.5
13
15
25
17.5
15
9
18.75
17.5
8.25
10.25
15.25
20.25
5
13.75
15
8.75
17.5
12.75
15.5
15
10.5
17.25
16.25
17.5
25
17
16
0.5
16.25
14
9.5
5.5
8.25
12.5
10.5
7.5
6.25
16.25
10.25
9.25
13.25
8.75
8.5
10.5
14
5
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail

BSNL TTA MATCH POINT OLD GK(INDIAN POLITICAL)
ONLINE TEST (TTA)

Leave a Reply