BSNL TTA ONLINE TEST RESULT CURRENT AFFAIRS JULY 1


                                                    SEE WHO IS TOPPER

YOU CAN DOWNLOAD PDF FILE OF THIS ONLINE TEST WITH ANSWER KEY FROM PAGE SOLUTION AND RESULT

 FIRST NAME
 LAST NAME
 SCORE %
 SCORE
(OUT OF 50)
 RESULT
 
radhika
abc
Balaram
irshad
lalit
shaik
Balaram
BOB
jay
Rahul
dipak
anita
kk
sayali
Tarun
sujit
VK
Kumar
rajan
g
mantu
irshad
Shiva
habeeb
shrini
radhika
Balaram
abc
sharda
Rohit
rohit
ankit
gfdg
Naren
roshan
divyam
sudhir
Manoj
tia
ABHISHEK
ravinder
Trishna
nitesh
Sushil
D
SAURABH
Manoj
Jay
dipak
huma
Bishesar
balaji
abhinavesh
ram
rahul
ravi
Tripathy 
kumar 
basha 
Tripathy 
HEARLEY 
verma 
Lokhare 
jana 
shrinivas 
joshi 
Varshney 
jha 
Gaurav 
singh 
kumar A 
syed 
srivastava 
Tripathy 
def 
pasi 
verma 
pandey 
fdgs 
Otta 
wagh 
DUBEY 
singh 
lodhi 
KUMAR SONU 
ranga 
Barman 
yadav 
BANDHU 
Kumar 
Raj 
jana 
khan 
Verma 
kumar 
gupta 
yadav 
100
75
72
66
62
62
57
53
53
49
45
38
36
34
32
30
29
28
26
25
25
25
23
23
23
23
22
21
21
21
20
19
18
16
15
15
14
14
13
13
13
12
11
11
11
10
9
9
8
6
6
3
3
1
0
0
50
37.5
36
33
30.75
30.75
28.5
26.5
26.5
24.5
22.25
18.75
17.75
16.75
15.75
15
14.25
13.75
13
12.5
12.25
12.5
11.25
11.25
11.25
11.25
11
10.25
10.5
10.25
9.75
9.5
9
7.75
7.25
7.5
6.75
7
6.25
6.25
6.25
5.75
5.5
5.25
5.5
5
4.5
4.25
3.75
3
2.75
1.25
1.5
0.5
0
0
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail
Fail

ONLINE TEST (TTA)
BSNL TTA MATCH POINT CONTROL SYSTEM(BASIC AND BLOCK DIAGRAM)

Leave a Reply